jak trafić?

Polub nas!

poczta
4 października 2022
Polski
Akutualności:  Biały Dunajec 2019 z ...| Pielgrzymuj z Czarną 13!| Porcjunkula czyta List...| Chrystus zmartwychwsta...

Modlitwa studenta

Modlitwa studenta


Najlepszy Ojcze,

Tobie w duchu pokory i dzieci�cej ufno�ci pragn� powierzy� wszystkie intencje �rodowiska akademickiego oraz moje w�asne.

Wszechmog�cy Bo�e udzielaj nieustannie daru prawdziwej M�dro�ci i zdolno�ci szukania prawdy.

B�ogos�aw wszystkim profesorom, wyk�adowcom i tym, kt�rzy w jakikolwiek spos�b pomagaj� mi zg��bia� tajniki wiedzy; udzielaj im stale daru umiej�tno�ci, rozumu i umacniaj w nich poczucie odpowiedzilano�ci za powierzone im osoby.

B�ogos�aw studentom; udzielaj im zapa�u, ochoty i si� do nauki.

Panie, dzi�kuj� Ci za to, �e jestem studentem.

Prosz�, pom� pami�ta�, �e studiowanie jest darem, kt�ry b�dzie s�u�y� innym.

B�ogos�aw wsp�lnocie Duszpasterstwa Akademickiego, wszystkim dobrym dzie�om tej wsp�lnoty, niech s�u�� wszystkim w poszukiwaniu prawdy i mi�o�ci.

B�ogos�aw kap�anom, obdarz ich gorliwo�ci� w budowaniu Twojego Kr�lestwa.

Udziel mi, Panie, b�ogos�awie�stwa, bym swoje zamierzenia realizowa� zgodnie z Twoj� wol� i trwa� z innymi w duchu jedno�ci.

Przez Chrystusa Pana Naszego.
�r�d�o: www.soda.diecezja.gda.pl/modlitwy.html


Strona główna | Duszpasterstwo | Program tygodnia | Jak trafić? | Biały Dunajec | Czarna 13 | M.L.S. | Taizé | Galerie | Forum | Linki |

Kontakt techniczny: admin (malpa) porcjunkula.org

(c) 2006 - 2022
Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie PORCJUNKULA
we Wrocławiu