Wersja robocza dzia�u Bia�y Dunajec
uwagi prosz� zg�asza� na adres: ".SafeEmail('mateuszj@porcjunkula.org')."

"; define('PL_ISO_ALL', '����󜟿��ʣ�ӌ��'); define('PL_WIN_ALL', '����󜟿��ʣ�ӌ��'); function ImageView($src, $href="", $label="", $align="left", $x=120, $y=120) { $s=5; //dodatkowe odst�py $src="img.php?x=$x&y=$y&src=".$src; print("
"); print(""); print(""); print(""); print("
"); print("
"); if($href!="") print""; print "\"\""; if($href!="") print ""; print("
"); if($label!="") print("".$label.""); print("
"); } $nazwa="Ob�z Adaptacyjny DA w Bia�ym Dunajcu"; $top_image_nr=3; include('tpl/utf8/tpl_header_columns.php'); // Baner BD ?> Logo BD

Bia�y Dunajec

33. Ob�z Adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich Wroc�awia i Opola

Szczeg�lne zaproszenie na ob�z
dla tegorocznych maturzyst�w
od FDA Porcjunkula Baner BD */ ?>

Informacje szczeg�owe

Miejsce: Bia�y Dunajec (wioska u podn�a Tatr, 10 km na p�noc od Zakopanego),
Organizatorzy: Duszpasterstwa Akademickie Wroc�awia i Opola,
Termin: 2-16 wrze�nia 2009 r.,
Koszty: 350 z�/os. (zakwaterowanie, wy�ywienie, ubezpieczenie),
Zapisy: zako�czone.spotkaniach FDA lub przez ?>formularz internetowy.?>

Informacje szczeg�owe

Miejsce: Bia�y Dunajec (wioska u podn�a Tatr, 10 km na p�noc od Zakopanego),
Organizatorzy: Duszpasterstwa Akademickie Wroc�awia i Opola,
Oferta: chata P1 (28 miejsc), chat P2 (30 miejsc),
Termin: 1-15 wrze�nia 2010 r.,
Koszty: 370 z�/os. (zakwaterowanie, wy�ywienie, ubezpieczenie),
Zapisy: formularz internetowy.

*/?>

Informacje szczeg�owe

Miejsce: Bia�y Dunajec (wioska u podn�a Tatr, 10 km na p�noc od Zakopanego),
Organizatorzy: Duszpasterstwa Akademickie Wroc�awia i Opola,
Termin: 31 sierpnia - 14 wrze�nia 2016,
Koszty: 399 z�/os. (zakwaterowanie, wy�ywienie, ubezpieczenie),
Zapisy: formularz internetowy.
B�d� na bie��co: Wydarzenie

Informacje og�lne

Cechami charakterystycznymi obozu s� przede wszystkim w�dr�wki po g�rach (w pogod� i niepogod�), spotkania z Bogiem i drugim cz�owiekiem, wsp�lne wycieczki, rozmowy, zabawy czy gotowanie. Wszystko to odbywa si� w gronie ludzi m�odych. W ramach pobytu s� corocznie organizowane sta�e wydarzenia. Mo�na w kulturalnych warunkach zapozna� si� z �yciem studenckim.

Mapa do praktycznych informacji znajduje si� w specjalnym dziale. Zapraszamy do wypowiadania si� na fanpage'u prowadzonym przez Porcjunkul�. R�wnie� inne duszpasterstwa akademickie wsp�tworz� ob�z.

Ob�z obj�ty patronatem Kolegium Rektor�w Uczelni Wroc�awia i Opola.

?>

Ob�z obj�ty patronatem Kolegium Rektor�w Uczelni Wroc�awia, Opola i Zielonej G�ry, prezydenta Wroc�awia, Rafa�a Dutkiewicza, prezydenta Opola, Arkadiusza Wi�niewskiego, abpa J�zefa Kupnego oraz bpa Andrzeja Czai.

Ob�z to przed wszystkim w�dr�wki po g�rach (w pogod� i niepogod�), spotkania z Bogiem i drugim cz�owiekiem. Wsp�lne wycieczki, rozmowy, zabawy czy gotowanie, a wszystko to w gronie ludzi m�odych. W ramach pobytu s� corocznie organizowane sta�e wydarzenia. S� to idealne warunki aby, w kulturalnych warunkach, zapozna� si� z �yciem studenckim. Praktyczne informacje o wyje�https://�na znale�� w niezb�dniku obozowym.

Warto zapozna� si� ze specjalnym dzia�em strony i forum prowadzonym przez FDA Porcjunkula. Galerie zdj�� z ubieg�orocznych oboz�https://ref="http://www.porcjunkula.org/galeria.php?dzial=2007&dzialek=08.29-09.12%20-%20Bialy%20Dunajec">BD2007BD2006, BD2005https://ref="http://www.porcjunkula.org/galeria.php?dzial=2004&dzialek=Bialy%20Dunajec%202004%20i%202005">BD2004. R�wnie� inne duszpasterstwa akademickie wsp�tworz� ob�z.

Ob�z obj�ty patronatem Kolegium Rektor�w Uczelni Wroc�awia i Opola.

*/ //Archwium BD2008 i informacja szczeg�owa// /*

Informacje szczeg�owe

XXVI Ob�z w Bia�ym Dunajcu zaplanowano na I po�ow� wrze�nia 2009 r. Szczeg�owe informacje pojawi� si� w stosownym czasie.

?>

XXVI Ob�z w Bia�ym Dunajcu zaplanowano na 2-16 wrze�nia 2009 r. Szczeg�owe informacje o zapisach pojawi� si� w stosownym czasie.

Informacje szczeg�owe

27. Ob�z w Bia�ym Dunajcu zaplanowano na 1-15 wrze�nia 2010 r. Szczeg�owe informacje o zapisach pojawi� si� w stosownym czasie.

*/ ?>

Cele obozu

Cele obozu, kt�re zosta�y spisane na spotkaniu Kadry G��wnej i Kadr Chatkowych w Nowym Giera�towie (29 marca 2008 r.):

Za statutem obozu z dnia 19 X 2006 r.

�4. Cele i zadania Obozu to w szczeg�lno�ci:

 1. pomoc nowym studetom w wej�ciu w �rodowisko akademickie,
 2. pokazywanie m�odym ludziom, �e warto bawi� si� i wypoczywa� w duchu religii chrze�cija�skiej,
 3. budowanie jedno�ci pomi�dzy Duszpasterstwami Akademickimi,
 4. tworzenie wi�zi mi�dzyludzkich wraz z nauk� odpowiednich umiej�tno�ci funkcjonowania i pracy w grupie,
 5. ukazywanie pi�kna g�r i zach�ta do aktywnego wypoczynku.

�5. Cele i zadania Obozu w Bia�ym Dunajcu realizowane s� poprzez:

 1. wsp�ln� modlitw�,
 2. uczestnictwo w codziennych Mszach �wi�tych,
 3. wsp�dzia�anie student�w r�nych rocznik�w i uczelni w ramach zada� og�lnoobozowych i w obr�dzie chat zajmowanych przez poszczeg�lne Duszpasterstwa,
 4. turystyk� g�rsk�,
 5. szeroko rozumian� dzia�alno�� kulturaln�,
 6. dostarczanie informacji o �yciu i dzia�aniu uczelni.
//robocze:

Wyniki pracy w Kadry Obozu Giera�towie (29 marca 2008 r.):
Nasze Cele, jako kadry.
Przyci�gn��, przyprowadzi� innych do Pana Boga.
Pog��bi� nasz� osobist� relacj� z Bogiem.
Pokaza�, �e my jeste�my NORMALNI, czyli pokaza� M�ody Ko�ci�.
Przyprowadzi� ludzi do duszpasterstwa, czyli �eby weszli we wsp�lnot�.
Nawi�za� nowe znajomo�ci i przyja�nie, czy te� odnale�� swoj� mi�o��.
Zdoby� wzajemne zaufanie i wsparcie.
Pom�c ludziom odnale�� si� na studiach.
S�u�y� drugiemu cz�owiekowi – S�u�ba, nie w�adza.
Uczy� siebie oraz chatkowicz�w �ycia we wsp�lnocie.
Pokaza� pi�kno g�r.
Organizowanie modlitw, wzajemne �wiadectwo i nauka modlitwy.
Wychowanie (nauczy� kultury, wsp�dzia�ania w grupie).
Rozbudza� w innych kreatywno�� oraz tw�rczo��.
Do kadry chatkowej dobiera� kompetentne i sprawdzone osoby, by dzi�ki temu m�c budowa� dobre relacje z innymi.

Oczekiwania m�odych os�b, kt�re przyje�d�aj� na Ob�z:
Wej�� w �ycie akademickie.
Pozna� nowych, ciekawych ludzi (ch�opaka/dziewczyn�).
Pochodzi� po g�rach przez dwa tygodnie za niewielkie pieni�dze.
Wej�� w duszpasterstwo, znale�� wsp�lnot�.
Odnowi� wi� z Bogiem lub go odnale��.
Dowiedzie� si� czego� o studiach, znale�� wsp�lokator�w, pozna� ludzi ze swoich kierunk�w.
Dobrze sp�dzi� wolny czas.
Zasmakowa� nowego, doros�ego, studenckiego �ycia.
Zrozumienie, akceptacja, szczera rozmowa.
Zaspokoi� ciekawo��: co to jest ten „Ob�z adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich”
Powi�kszy� grono znajomych na naszej-klasie ;)

Czy te oczekiwania pokrywaj� si� z Twoimi? Je�eli nie to napisz 'co' na 'adres e-mail'.

*/?>

Organizatorzy

", "right", 150, 224); ?>

Ob�z jest organizowany przez student�w i dla student�w, w szczeg�lno�ci dla tegorocznych maturzyst�w. Nad wszystkim czuwaj� duszpasterze akademiccy.

Dla zwi�kszenia sprawno�ci funkcjonowania ob�z posiada odpowiednie struktury organizacyjne:

Organizatorzy BD2008

Ob�z jest organizowany przez student�w i dla student�w, w szczeg�lno�ci dla tegorocznych maturzyst�w. Nad wszystkim czuwaj� duszpasterze akademiccy.

Dla zwi�kszenia sprawno�ci funkcjonowania ob�z posiada odpowiednie struktury organizacyjne: